Menu

Algemene voorwaarden

Alg. voorw.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Food2Live: Food2Live een handelsnaam van Sevenfold Beheer B.V. en haar aangesloten franchisenemers.
Diëtist: Degene die voedings- en dieetadvisering verstrekt. Heeft een diploma van een HBO opleiding “Voeding en Diëtetiek”.
Voedingsdeskundige: Degene die voedings- en dieetadvisering verstrekt. Heeft een diploma van een HBO opleiding natuurgeneeswijzen”.
Gewichtsconsulente: Degene die voedings- en dieetadvisering verstrekt. Heeft de beroepsopleiding tot gewichts- of voedingsconsulent afgerond en is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland
Cliënt: Degene die voor voedingsadvies komt met of zonder verwijzing of een product afneemt.
Arts, verwijzer: Arts, huisarts of tandarts die de cliënt naar de diëtist heeft verwezen.
Verwijzing: Formulier waarmee een verwijzer een cliënt voor een behandeling naar de diëtist verwijst.
Behandeling: Het stellen van een diëtistische diagnose, het opstellen van een persoonlijk behandelplan, het verstrekken van een voedings-en/of dieetadvies en het coachen en begeleiden van cliënt met het veranderen van zijn leef- en eetgewoontes.
Behandeluren: Tijd in uren van de cliëntenzorg.

Artikel 2 – Algemeen
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente benadert de cliënt zonder aanzien van de persoon.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente gaat uit van de voedingsgewoonten en respecteert de levensopvattingen van de cliënt.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van haar beroep.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente kan verantwoording van haar handelen afleggen.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente verricht geen handelingen die in strijd zijn met de (beroeps)ethiek.

Artikel 3 – Vergoeding, Betaling
1. De meeste zorgverzekeraars hebben een extra vergoeding van de behandeling door de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente in het aanvullende pakket opgenomen. De cliënt dient hiervoor zijn polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de zorgverzekeraar. De cliënt kan voor vergoeding in aanmerking komen indien hij/zij een verwijzing heeft van een arts én indien de behandeluren zijn opgenomen in de aanvullende verzekering van de cliënt
2. Indien een cliënt geen recht heeft op vergoeding via de zorgverzekeraar zijn de kosten voor behandeling voor eigen rekening.
3. De cliënt dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren, telefonisch (antwoordapparaat) of per e-mail af te zeggen. Bij niet tijdige afzegging of het vergeten van de afspraak wordt het consult in rekening gebracht.
4. Tijdens het eerste consult dient de cliënt, als er een verwijzing aanwezig is deze en de verzekeringsgegevens mee te nemen.
5. Cliënten die aanvullende vergoeding krijgen moeten de rekening zelf betalen en bij de verzekeraar declareren. Bij een aantal verzekeraars zal Food2Live de kosten direct declareren, de zorgverzekeraar zal dit vervolgens met de cliënt verrekenen.
6. Alle rekeningen die niet rechtstreeks via de verzekeraar lopen zullen direct aan de cliënt gefactureerd worden of de cliënt tekent een automatische machtiging
7. Op www.Food2Live.nl staat informatie over vergoedingen van de consulten.
8. De verwijzing is een jaar geldig. Daarna dient een nieuwe verwijzing geregeld te worden door de cliënt.
9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de cliënt te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
10. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de cliënt in gebreke door het verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
11. In het geval genoemd onder 3.13. is Food2Live bevoegd de behandeling op te schorten dan wel te staken.
12. Verder is de cliënt gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
13. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 4 – Auteursrechten
Tenzij anders is vermeld zijn de door Food2Live verstrekte stukken zoals tabellen, achtergrondinformatie, opmaak en teksten het exclusieve eigendom van Food2Live en het is niet toegestaan ze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Food2Live. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Food2Live en vrijwaart Food2Live voor aanspraken van derden.

Artikel 5 – Geheimhouding
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente heeft geheimhoudingsplicht.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente verstrekt alleen na overleg met de cliënt informatie aan personen die niet direct betrokken zijn bij de dieetbehandeling.

Artikel 6 – Paramedische werkzaamheden – Algemeen
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente geeft elke cliënt de meest adequate behandeling.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente stelt de belangen van de cliënt op de eerste plaats.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente staakt de behandeling, indien de cliënt dat vraagt.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente draagt zorg voor de continuïteit van de behandeling.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente geeft inzage in het dossier als de cliënt haar daarom vraagt.

Artikel 7 – Paramedische werkzaamheden – in relatie tot andere hulpverleners
Per 2012 is de diëtist ook zonder verwijzing door een arts toegankelijk.

Artikel 8 – Paramedische werkzaamheden – dossiervorming
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente legt in het belang van een goede behandeling een dossier aan.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente verzamelt en registreert slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente zendt, bij overdracht, alle geregistreerde informatie van de cliënt mee.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente ziet erop toe dat het dossier zodanig wordt bewaard dat het niet toegankelijk is voor onbevoegden.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente bewaart na beëindigen van de behandeling het dossier niet langer dan wettelijk verplicht is.

Artikel 9 – Paramedische werkzaamheden – cliënt
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente eerbiedigt de vrije hulpverlener keuze van de cliënt.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente informeert de cliënt op begrijpelijke wijze.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente gaat pas tot behandeling over wanneer de toestemming van de cliënt is verkregen.
De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie.

Artikel 10 – Modelregeling diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente –cliënt
1. Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist/voedingsdeskundige. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken.
2. Zowel de cliënt als de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.
3. De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente heeft de plicht de cliënt duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente informeert bij aanvang van en tijdens de behandeling. De cliënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente. Alleen dan kan de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente een goede behandeling bieden.
4. De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente respecteert bij het adviseren en behandelen de persoonlijke omstandigheden en wensen van de cliënt.
5. De cliënt mag van de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de behandelend arts.
6. De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt wordt aan partner, familie of vrienden informatie doorgegeven. De cliënt dient het privéleven van de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente te respecteren.
7. De diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier. Op verzoek krijgt de cliënt tegen een geringe vergoeding een kopie van zijn/haar dossier.
8. Bij aanvang van en tijdens de behandeling is de cliënt vrij in het kiezen van een diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente.
9. Wanneer de cliënt een klacht heeft, moet hij bij voorkeur proberen dit eerst te bespreken met de diëtist/voedingsdeskundige/gewichtsconsulente. Komt men er samen niet uit, dan kan de cliënt zich wenden tot de directie van Food2Live gevestigd aan de Beech Avenue 54-80, 1119 PW Schiphol-Rijk.

Artikel 11 – Consultancy en overige werkzaamheden
1. Declaratie
a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigt met het aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor reisuren. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend.
b. Afspraken worden schriftelijk bevestigd.
c. De declaratie vindt periodiek plaats in door Food2Live te bepalen termijnen.
2. Betaling
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.
b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in gebreke door het verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.
c. In het geval genoemd onder 11.2.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.
e. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de behandeling en/of opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons is aan te merken.
2. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 12.1. gestelde beroepen.
3. De cliënt vrijwaart Food2Live tegen alle aansprakelijkheid van derden op vergoeding van schade als bedoeld in 12.1.
4. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
5. Food2Live zal zich inspannen de behandeling en/of opdracht van de cliënt naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
6. Food2Live is jegens onze cliënt slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaringen met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
7. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van de betreffende (deel)opdracht.

Artikel 13 – Beëindiging
Food2Live is gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde behandeling en/of opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de behandeling of opdracht op te schorten, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.
De cliënt is gerechtigd de behandeling en/of opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen. Indien de cliënt van dit recht gebruik maakt zal hij aan ons verschuldigd zijn een vergoeding van de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht
Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien Food2Live een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de cliënt te vorderen heeft, het welk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 15 – Verrekening
Het is de cliënt c.q. opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan Food2Live verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

Artikel 16 – Geschillen
a. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

Artikel 17 – Verjaring
Vorderingen op Food2Live verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.

Aldus gedeponeerd op 01-12-2012 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On PinterestVisit Us On Linkedin